Obchodné a dodacie podmienky

§ 1 platnosť / uzavretie zmluvy

Nasledujúce všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú na všetky objednávky zadané prostredníctvom Online obchodu STILL s ručnými vidlicovými vozíkmi. Všetky naše dodania, služby a ponuky sa realizujú výlučne na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Obchodné podmienky kupujúceho, prípadne tretích strán, sa neuplatňujú, ak nedošlo k výslovnému vyhláseniu našej spoločnosti o ich uplatnení. Aj v prípade, ak sa zmluvné strany v rámci zmluvného vzťahu odvolávajú na dokument obsahujúci alebo sa inak odvolávajúci na obchodné podmienky nakupujúceho alebo tretej strany, neznamená to prijatie platnosti týchto obchodných podmienok, ak nedošlo k výslovnému vyhláseniu našej spoločnosti o ich uplatnení

Zadaním objednávky, kupujúci akceptuje tieto podmienky tak, že sa stávajú pri uzatvorení zmluvného vzťahu súčasťou zmluvy.

Kúpne zmluvy uzatvárame jedine so zákazníkmi, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov. Zároveň naše služby ponúkame výlučne podnikateľským subjektom (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka Slovenskej republiky) a orgánom štátnej a verejnej správy. Kupujúci svojim súhlasom s týmito obchodnými podmienkami potvrdzujte, že uzatvára túto kúpu na účely podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, prípadne ako právnická osoba, ktorá je orgánom verejnej správy alebo je zriadená orgánom verejnej správy.

Vyhradzujeme si právo zrušiť vašu objednávku v prípade ak zistíme, že bola zadaná kupujúcim, ktorý nespĺňa charakteristiku podnikateľského subjektu, a to kedykoľvek po zistení tejto skutočnosti a túto skutočnosť vám oznámime.

Opis sortimentu v Online obchode spoločnosti STILL slúži len na informačné účely. Zákazník prostredníctvom svojej objednávky zadáva návrh na uzatvorenie zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára až momentom, keď spoločnosť STILL príjme objednávku zákazníka.
Prijatie objednávky potvrdzujeme prostredníctvom správy o prijatí objednávky, prípadne doručením tovaru. V prípade nemožnosti prijatia vašej objednávky vás budeme informovať elektronickou formou.

Tovar prepravujeme výlučne v rámci Slovenska.

§ 2 Prepravné náklady

Prepravné náklady sa účtujú samostatne jedine v prípade, ak je to uvedené pri konkrétnom produkte. V opačnom prípade sú prepravné náklady zahrnuté v cene výrobku.

Spoločnosť STILL je oprávnená uskutočniť dodanie tovaru  na základe vašej objednávky v čiastkových dodávkach. V takom prípade budú akékoľvek prepravné náklady účtované len jednorazovo.

 

§ 3 Platobné podmienky

Platba za tovar je možné uskutočniť nasledovne:

Zálohová platba - Po obdržaní objednávky vám vystavíme zálohovú faktúru

Platba prevodom na bankový účet - Údaje potrebné k platbe obdržíte v potvrdení o objednávke. Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

Online platba kartou ( VISA, MASTERCARD) – Po odoslaní objednávky budete presmerovaný do platobnej brány.

Pri zálohovej platbe, po obdržaní objednávky vystavíme zálohovú faktúru s povinnosťou platby. V prípade, že platba nebude uhradená do 5 pracovných dní, objednávku bude považovaná za zrušenú. Tovar bude expedovaný v lehote uvedenej pri produkte, odo dňa pripísania finančných prostriedkov na náš bankový účet.

Pri platbe prevodom na náš bankový účet, kupujúci obdrží údaje k platbe v potvrdení o objednávke. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. V prípade, že platba nebude uhradená do 5 pracovných dní, objednávku bude považovaná za zrušenú. Tovar bude expedovaný v lehote uvedenej pri produkte, odo dňa pripísania finančných prostriedkov na náš bankový účet.

Pri online platbe platobnou kartou, sa kupujúci zaväzuje bezodkladne zrealizovať platbu. Po odoslaní objednávky bude presmerovaný do platobnej brány.

Všetky zobrazené ceny sú uvádzané bez pripočítania platnej sadzby DPH. DPH bude uvedená na faktúre.

 

§ 4 Dodanie

Dodanie tovaru uskutoční prepravná spoločnosť. Tovar zasielame pravidelne v primeranej lehote po objednaní. Termín dodanie je uvedený pri každom produkte. Vyhradzujeme si právo na dodanie tovaru do 14 dní od potvrdenia objednávky, ak nebude v konkrétnom prípade dojednané inak. Zodpovednosť škodu za tovare prechádza na zákazníka momentom odovzdania tovaru prepravcovi.

 

§ 5 Výhrada vlastníckeho práva k tovaru

Dodaný tovar zostáva vlastníctvom spoločnosti STILL až kým nebude uhradená plná nákupná cena, vrátane nákladov na prepravu a manipulačného poplatku/-ov.

 

§ 6 Záruka za vady

(1) Záručná doba je 12 mesiacov od dodania tovaru alebo doba do dosiahnutia 1800 motohodín od dodania tovaru, pričom záručná doba uplynie skorším momentom splnenia ktorejkoľvek z dvoch vyššie uvedených podmienok.

(2) Dodaný tovar musí kupujúci alebo tretia strana, ktorú na to kupujúci určí, po dodaní starostlivo preskúmať. Ak nedostaneme z vašej strany písomné oznámenie o vade, alebo zrejmom poškodení tovaru, alebo inom poškodení alebo vade, ktoré mohlo byť zistené pri prvotnom dôkladnom preskúmaní tovaru do siedmich pracovných dní po dodaní tovaru, inak do siedmich pracovných dní od objavenia vady alebo poškodenia, alebo v rámci iného kratšieho obdobia, v rámci ktorého by kupujúci pri bežnom využívaní tvaru zistil takéto poškodenie, bude sa riadne dodanie tovaru považovať za schválené a potvrdené. Na naše požiadanie nám musí byť predmet namietanej zásielky vrátený a prepravu zaplatení kupujúci. V prípade vyhodnotenia reklamácie ako oprávnenej vám následne preplatíme náklady na najlacnejší spôsob prepravy; uvedené ustanovenie neplatí, ak sa náklady zvýšia z dôvodu umiestnenia predmetu zásielky na inom mieste ako je plánované miesto využívania tovaru.

(3) V prípade fyzického poškodenia alebo vady dodaného vráteného tovaru po jeho odovzdaní na prepravu, sme oprávnení požadovať zjednanie nápravy alebo náhrady, podľa toho ako si primerane uplatníme daný nárok. V prípade poruchy alebo zlyhania, t. j. nemožnosti, neprimeranosti, odmietnutia, alebo neprimeraného zdržania opravy alebo náhrady tovaru je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo má nárok na primerané zníženie kúpnej ceny.

(4) Ak je vada následkom chyby spoločnosti STILL, kupujúci má nárok zo zodpovednosti za vady tovaru v zákonnom rozsahu.

(5) V prípade vady komponentov od iných výrobcov, ktoré nemôžeme odstrániť z licenčných alebo iných faktických dôvodov, si spoločnosť STILL uplatní svoje právo na reklamáciu voči týmto výrobcom a dodávateľom s plnením v prospech kupujúceho, prípadne nárok na takéto plnenie postúpime na kupujúceho. Nároky v rámci záruky voči spoločnosti STILL sú zachované v prípade takýchto vád alebo poškodení podľa iných podmienok a v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami jedine, ak vymáhanie vyššie uvedených nárokov voči výrobcovi a dodávateľovi súdnou cestou nebolo úspešné alebo bolo márne, napr. kvôli platobnej neschopnosti. Počas trvania právneho sporu je plynutie lehoty na uplatnenie nároku na záručné plnenie kupujúceho voči našej spoločnosti pozastavené.

Záruka sa neuplatňuje v prípade, ak kupujúci pozmení dodaný tovar alebo ak bol tovar upravený treťou stranou bez nášho súhlasu a eliminácia vady sa v dôsledku toho stane nemožná, alebo neprimerane náročná. V každom prípade musí kupujúci znášať prípadné ďalšie náklady, ktoré mu vzniknú z dôvodu zmeny pri náprave tejto vady.

(6) Dodanie použitých výrobkov, ktoré si so spoločnosťou STILL môžete dohodnúť v individuálnych prípadoch, nebude spadať pod záruku za fyzické poškodenie či vady.

 

§ 7 Vlastnícke právo

(1) V súlade s § 7 poskytujeme záruku, že dodaný tovar bude oslobodený od nárokov vyplývajúcich z práv k priemyselnému vlastníctvu alebo autorských práv tretích strán. Každá zmluvná strana písomne bezodkladne upovedomí druhú zmluvnú stranu ak by voči tejto strane boli uplatňované právne nároky v súvislosti s dodaným tovarom.

(2) V prípade ak dodaný tovar porušuje práva obchodného vlastníctva alebo autorské práva tretej strany, upravíme alebo nahradíme dodaný tovar podľa nášho uváženia a na naše náklady tak, aby už neporušoval žiadne práva tretích strán, tak, aby dodaný tovar aj naďalej spĺňal zmluvne požadované vlastnosti, prípadne poskytneme kupujúcemu právo používať tovar prostredníctvom licenčnej zmluvy. Ak by spoločnosť STILL nesplnila túto podmienku v primeranom čase, kupujúci má nárok na odstúpenie od zmluvy alebo na primerané zníženie kúpnej ceny. Akékoľvek nároky zo strany kupujúceho týkajúce sa náhrady škôd podliehajú obmedzeniam v § 8 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

(3) V prípade priestupku spôsobeného produktami, ktoré nám dodali naši dodávatelia, budeme presadzovať naše nároky voči výrobcom a dodávateľom v rámci nášho reťazca v mene kupujúceho, alebo nárok postúpime v prospech kupujúceho. Nároky na plnenie voči spoločnosti STILL v týchto prípadoch v súlade s § 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok platia iba v prípade, keď súdne vymáhanie uvedených nárokov voči výrobcom a dodávateľom nebolo úspešné, alebo je márne napr. z dôvodu platobnej neschopnosti.

 

§ 8 Zodpovednosť za škody 

(1) Zodpovednosť z našej strany za škody z akéhokoľvek právneho dôvodu, najmä však z dôvodu nemožnosti, omeškania, nesprávneho alebo neprimeraného dodania tovaru, porušenia zmluvy, porušenia zmluvných povinností pri jednaní o zmluve a iné úmyselné delikty je v súlade s § 8 obmedzená.

(2) Spoločnosť STILL nebude zodpovedná v prípade jednouchého zanedbania zo strany jej orgánov, právnych zástupcov, zamestnancov, alebo iných agentov a poverených zástupcov, pokiaľ sa nejedná o porušenie základných zmluvných povinností zo zmluvy s kupujúcim. Základné zmluvné povinnosti sú včasná dodávka a inštalácia základných dodaných tovarov bez vád a poškodení ako aj pokyny, ochrana a povinnosť poskytnutia starostlivosti, ktoré umožnia kupujúcemu používať zmluvné predmety alebo chránia zdravie a životy zamestnancov kupujúceho.

(3) Rozsah, v akom spoločnosť STILL zodpovedá za škody v súlade s § 8 ods. 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je obmedzený na škody, ktoré sa dali predvídať pri uzatváraní zmluvy ako možný následok porušenia zmluvy, alebo ktoré sme mali predvídať pri uplatnení náležitej starostlivosti. Nezodpovedáme za škody, ktorým kupujúci mohol zabrániť prijatím vhodných preventívnych opatrení.

(4) Uvedené výnimky a obmedzenia zodpovednosti za škody sa v rovnakej miere uplatňujú v prospech orgánov, právnych zástupcov, zamestnancov a iných agentov a poverených zástupcov spoločnosti STILL.

(5) V prípade ak poskytujeme technické informácie alebo poradenstvo a tieto informácie alebo poradenstvo presahujú rámec zmluvne dojednaného rozsahu služieb, ktorý sme povinní poskytnúť, takéto plnenie je bezodplatné a nevzťahuje sa naň žiadna zodpovednosť za prípadné škody.

(6) Obmedzenia podľa § 8 sa netýkajú zodpovednosti spoločnosti STILL za úmyselné konanie, za garantované vlastnosti výrobku, ohrozenie zdravia alebo života alebo podľa ustanovení Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

 

§ 9 Odstúpenie od zmluvy

(1) Pre vylúčenie pochybností vyhlasujeme, že na kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi predávajúcim a kupujúcim sa  neaplikuje ustanovenie § 7 ods. 1 a) 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, upravujúce právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu, a ani ostatné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky o ochrane spotrebiteľa, a to vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť neuzatvára zmluvy s kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi.

(2) Pokiaľ nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo v kúpnej zmluve uvedené inak, každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku.

 

§ 10 Právo na vrátenie tovaru

Kupujúci má po dodaní tovaru právo na vrátenie dodaného tovaru iba v prípade, ak ho hodlá vymeniť za iný tovar vyššej hodnoty s povinnosťou doplatku rozdielu medzi cenou nového tovaru a cenou pôvodného tovaru zo strany kupujúceho. V prípade uplatnenia práva kupujúceho na výmenu tovaru, je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu tovar v pôvodnom obale a neporušený, pričom v takom prípade znáša náklady na prepravu (vrátenie tovaru predávajúcemu) kupujúci.

 

Článok 9 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame jedine v rozsahu, v akom nám to umožňuje zákon a zásadne výlučne na účely plnenia zmluvy. Pre podrobnosti si prosím prečítajte naše zásady v oblasti ochrany súkromia a osobných údajov.

Spoločnosť STILL nearchivuje text zmluvy a po ukončení procesu objednávky text nebude k dispozícii. Môžete si vytlačiť, alebo uložiť text týchto obchodných podmienok.

 

Článok 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

S výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) platia na tento právny vzťah zákony Slovenskej republiky. Neplatnosť ktoréhokoľvek jednotlivého ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nebude mať dopad na platnosť všetkých ostatných ustanovení.